PRIVACY
PRIVACY VERKLARING Oogartsenpraktijk Hippocrates:

De "GDPR" (General Data Protection Regulation) of in het Nederlands "AVG" (Algemene verordening Gegevensbescherming) is de Europese privacy wetgeving, die in voege is sinds 2016 met overgangsperiode tot 25.5.18 . Deze wetgeving dient ter bescherming van persoonsgegevens, zodat misbruik voorkomen wordt, namelijk het ongeoorloofd doorgeven aan derden, al of niet tegen betaling.

Ook in onze praktijk houden we persoonsgegevens bij van patiënten, en dit in kader van de wettelijke verplichting tot het bijhouden van een medisch dossier van iedere patiënt. Deze wettelijke verplichting wordt opgelegd door het RIZIV (rijksinstituut voor ziekte en invaliditeit ) en door de gerechtelijke instanties.

De persoonsgegevens worden ingezameld bij de patiënt zelf , tenzij de patiënt zelf niet in staat is om de gegevens te bezorgen. Dan worden zijn zorgverstrekkers gecontacteerd en dit op een beveiligde manier.

Wij verwerken volgende gegevens :
-identificatie-gegevens, waaronder het rijksregisternummer door inlezen van identiteitskaart
-contact-gegevens : mail / telefoon
-administratieve gegevens voor financiële verwerking (oa lidmaatschap van ziekenfonds / data van consultatie en opname)
-medische en paramedische gegevens aangaande ziekte (huidige en vroegere / symptomen, diagnose en behandeling )
-zorgkader: netwerk van zorgverstrekkers
-sociale gegevens : mantelzorgers

Deze gegevens worden beperkt tot wat voor onze specialiteit relevant is ("data-minimalisatie") en worden verwerkt voor medische doeleinden . Alle gegevens worden adequaat beschermd en worden alleen doorgegeven aan gerechtigde ontvangers. De privé- persoon kan rechten laten gelden ivm zijn gegevens :

-Medische doeleinden van de verwerking :

 • patiëntenzorg : preventief of therapeutisch
 • patiënten administratie: registreren van medische gegevens van patiënten voor interne of door de overheid opgelegde doeleinden, evenals voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden
 • geneesmiddelenbeheer: verwerking van gegevens om geneesmiddelen op de correcte manier te kunnen voorschrijven
 • klachtenbehandeling : registreren van gegevens voor bemiddeling bij klachten
 • zorgkwaliteit : evaluatie van gegevens ter verbetering van de zorgkwaliteit
 • wetenschappelijke registratie: doelstelling is onderwijs , research en objectieven, opgelegd door overheden. Gegevens worden voor deze doeleinden anoniem gemaakt

-Gerechtigde ontvangers:

 • Verzekeringsinstellingen
 • Riziv= rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering
 • Betrokken patiënt of zijn vertegenwoordiger(s)
 • Gemachtigde overheidsinstanties
 • Externe behandelende zorgverstrekkers
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

- Bescherming van de gegevens

 • Al onze zorgverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim
 • Wij beveiligden server en computers, zodat onbevoegden geen toegang hebben. Wij realiseerden dit door veilige wachtwoorden, die regelmatig veranderen en gebruik van recente professionele soft- en hardware, die veiliger zijn dan oude soft - en hardware. Onze beeldschermen worden niet open achter gelaten maar worden gelocked bij verlaten van de werkpost . De gegevens worden opgeslagen op onze eigen server en niet in de "cloud"
 • Wij hebben vrijwillig een “datamanager” aangeduid ( niet een “data protection officer" ) binnen de firma voor de gegevens : Philippe Huyghe.... Hij leidt het personeel op en heeft ook een meldingsplicht aan de bevoegde instanties indien gegevens gehacked of verloren zouden worden
 • Uw medische gegevens worden minstens 30 jaar bewaard. Facturatiegegevens worden minstens 7 jaar bewaard. We kunnen niet garanderen dat uw gegevens na deze termijn nog bewaard worden.

-Rechten van de privé persoon

 • Omdat wij als dokters de wettelijke verplichting hebben om een medisch dossier te voeren, heeft u ons impliciet toestemming om uw persoonlijke gegevens te registreren als u bij ons op consultatie komt. Deze worden gebruikt voor uw persoonlijk dossier. Uw gegevens worden ook op een beschermde manier meegedeeld aan andere zorgverstrekkers, die u opgeeft
 • U hebt recht op "data-portabiliteit" : u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, te wijzigen en indien u het nodig acht, kan u vragen om de gegevens door te geven aan een andere zorgverstrekker
 • Recht om "vergeten te worden": u mag vragen om uw dossier of delen van uw dossier te verwijderen, tenzij dit niet kan van rechtswege.
 • Recht om te weigeren dat uw anonieme (!) gegevens gebruikt worden voor studies (wetenschappelijk en marketing ) .

Verklaring volgens WER

Informatieplicht volgens het Wetboek van Economisch Recht.

Naam: Oogartsenpraktijk Hippocrates
Adres: August De Boeckstraat 1
9100 Sint-Niklaas
KBO nummer: 0827.747.124
Tel. nummer: 03/776 21 67

Oogziekten, alle consultaties op afspraak.

Alle oogartsen zijn lid van de Beroepsvereniging Oogartsen (BBO).

De consultaties gebeuren in het Nederlands, Frans of Engels.

Op de website www.oogarts-sint-niklaas.be kan u het curriculum van de oogartsen terugvinden.

De oogartsen van de praktijk zijn niet geconventioneerd. De oogartsen van de praktijk zijn verzekerd via beroepsaansprakelijkheid en uitbating bij Amma Verzekeringen.

Voor de courante consultaties en nomenclatuur volgen wij de prijzen zoals vastgelegd door het RIZIV. Hierbij wordt een extra bijdrage van €5 per afspraak aangerekend. Voor speciale onderzoeken, operaties en onderzoeken die niet voorzien zijn in de RIZIV nomenclatuur wordt een prijsberekening meegegeven op het moment dat de ingreep of bijkomend onderzoek wordt afgesproken.

Online afspraak boeken
+32(0)3 776 21 67
info@oogarts-sint-niklaas.be